TÁJÉKOZTATÓ

2015. március 1-jétől módosul az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszerre (EKÁER) vonatkozó szabályozás. A változások alapvetően a bejelentési kötelezettségek részletszabályait, illetve a mentességeket érintik, a fuvarozóknak az EKÁER-rel kapcsolatos kötelezettségei nem változnak.

Bejelentési kötelezettség továbbra is az útdíjköteles gépjárművel (azaz 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművel) végzett, közúti fuvarozással járó
1) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló Közösségen belüli termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,

2) Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt, valamint

3) belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítést
terheli.

Bejelentésre – a fuvarozás irányától függően – a Címzett vagy a Feladó köteles, tehát bejelentési kötelezettség a fuvarozót/fuvarszervezőt nem terheli. A fuvarozó/fuvarszervező kizárólag akkor teljesíthet bejelentést, ha a kötelezett (Címzett vagy Feladó) erre az EKÁER elektronikus felületen meghatalmazza.

Mentesül a bejelentési kötelezettség alól:
- az ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok együttes adó nélküli értéke az 5 millió forintot nem haladja meg,
- az ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege az 500 kg-ot és azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

A kockázatos termékekkel végzett közúti fuvarozás esetén a bejelentési kötelezettség akkor is fennáll, ha a terméket nem útdíjköteles gépjárművel fuvarozzák, és egy fuvarozás keretében ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek együttes bruttó tömege az 500 kg-ot vagy azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja.

A további mentességekről, illetve részletszabályokról a http://ekaer.nav.gov.hu honlapon tájékozódhatnak.

Az EKÁER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során. Egy termékegység több vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát, valamint több terméktételt tartalmazhat. 2015. június 1-jétől hatályba lépő szabály alapján egy EKÁER számot kell megállapítani akkor is, ha egy gépjárművel egy feladó több felrakodási címéről, vagy egy címzett több kirakodási (átvételi) címére történik a közúti fuvarozás.

Egyes adatok (így különösen a gépjármű rendszáma) az EKÁER szám 15 napos érvényességi ideje alatt többször módosíthatók, azonban az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKÁER szám alatt az aktuális valós adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel.

Az EKÁER számot a bejelentésre kötelezett köteles a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy hatósági ellenőrzés során e személy is rendelkezzen az azonosító számmal. A „rendelkezésre bocsátásnak” nincs kötött formája, az a fuvarozóval való – bármely módon történő – közléssel valósulhat meg.

Az adózás rendjéről szóló törvény ellenőrzésre vonatkozó szabályai az állami adó- és vámhatóság számára új intézkedési lehetőségeket biztosítanak. Tekintettel arra, hogy az áfa alanyának tulajdonában álló, kereskedelmi mennyiségű termék csak a termék eredetét hitelt érdemlő igazoló dokumentum (különösen fuvarlevél, számla) birtokában fuvarozható, az ellenőr nyilatkozattételre kötelezheti a fuvarozást végző személyt
- a termék tulajdonosára,
- eredetére vonatkozóan, továbbá
- felhívhatja a tulajdonjogot igazoló dokumentumok bemutatására.

A fentieken túl, az ellenőrzés során az egyéb érintett fuvarozó, a címzett, az átvevő és a feladó is nyilatkozattételre hívható fel
- a fuvarozott termék megnevezéséről, mennyiségéről,
- a szállítóeszköz megnevezéséről, forgalmi rendszámáról,
- a termék átvételéről, kirakodásának címéről,
- az EKÁER számról, valamint
- amennyiben a kirakodási cím nem az általános forgalmi adóalany székhelye, telephelye, fióktelepe, úgy az ingatlan használatának jogcíméről.

Az állami adó- és vámhatóság a szállítóeszközön a termék azonosságának biztosítása érdekében – az élőállat, valamint a gyorsan romló termékek kivételével – hatósági zárat (csomagzárat vagy raktérzárat) alkalmazhat
- amennyiben kockázati tényezők – különösen a rakomány jellege, a szállítmány és a rendeltetési hely, illetve a fuvarozott termék mennyisége és a gépjármű típusa közötti összhang hiánya, folyamatban levő végrehajtási eljárás, közösségi adószám hiányában végzett közösségi kereskedelmi tevékenység, kirakodási helyként be nem jelentett telephely feltüntetése – indokolják, valamint
- abban az esetben, ha a termék fuvarozásában érintett általános forgalmiadó-alany a nyilatkozattételt megtagadja.
A közúti fuvarozással járó tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettség nem teljesítésének, valamint a bejelentési kötelezettség hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan történő teljesítésének jogkövetkezménye, hogy a be nem jelentett termék igazolatlan eredetűnek minősül, és az állami adó- és vámhatóság a be nem jelentett áru értékének 40 %-áig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.
A bejelentési kötelezettség nem teljesítése, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan történő teljesítése esetén kiszabott mulasztási bírság szankcióval összefüggésben az igazolatlan eredetűnek minősülő termék – a romlandó áruk és az élő állatok kivételével – a bírság összegének mértékéig lefoglalható, melyről a bírságot kiszabó határozatban rendelkezik az állami adó- és vámhatóság. A lefoglalásról jegyzőkönyv készül, a lefoglalt ingóság zár alá vehető és elszállíttatható. Az állami adó- és vámhatóság a mulasztási bírság kiszabásáról hozott határozatát a jelenlévő adózóval, vagy annak képviselőjével, meghatalmazottjával, alkalmazottjával közli, és a határozat a közlés időpontjától kezdve a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

A fenti jogkövetkezményeket az állami adó- és vámhatóság első ízben 2015. március 1-jétől alkalmazhatja.