EKÁER számmal kapcsolatos tudnivalók

1. Helyes az az értelmezés, hogy létezik a cégnek egy EKÁER száma, illetve egy adott szállítmánynak egy EKÁER sorszáma?

A közúti fuvarozási tevékenységet folytató adózó az adott fuvarhoz kapcsolódóan a bejelentése alapján kap EKÁER számot. Az EKÁER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során.

2. Hogyan kaphatunk EKÁER számot?

A közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) ügyfélkapun történő felhasználónév és jelszó igénylését követően az EKÁER elektronikus felületen – http://ekaer.nav.gov.hu – jelenti be a vonatkozó rendeletben meghatározott adatokat. A bejelentést az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) helyett teljesítheti az a személy is, akinek részére az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKÁER elektronikus felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt.

3. Mennyi idő alatt kapjuk meg az EKÁER számot?

Az állami adó- és vámhatóság az EKÁER számot az EKÁER felületen való rögzítést követően azonnal megállapítja, és azt az adózó megkapja, feltéve, ha a szám igényléséhez szükséges valamennyi feltételnek megfelel.
Az adózó, törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, vagy az általa kijelölt személyek által teljesített bejelentés alapján az EKÁER szám az EKÁER elektronikus felületen megállapításra és tárolásra kerül.

4. Meddig kell EKÁER számot igényelni?

EKÁER számot a termék (belföldi útszakaszon történő) fuvarozásának megkezdéséig kell igényelni.

5. Ingyenes az EKÁER szám?

Igen.

6. A megigényelt EKÁER szám a megállapítástól számított 15 napig érvényes. Mi történik abban az esetben, ha a 15 napos határidőt követően érkezik meg a szállítmány a közösségből? A 16. napon, vagy később is be kell, illetve be lehet jelenteni a szállítmány megérkezését? Ha egy szállítmány a 15 napból kifutva érkezik meg, abban az esetben kell valamilyen módosítást elvégezni az eredeti EKÁER számmal kapcsolatosan, vagy egy új EKÁER számot kell igényelni a 15. napon az akár már úton lévő szállítmány esetében is?

Ebben az esetben a 15 nap eltelte után új EKÁER számot kell igényelni.

7. A hétvégi feladások esetén milyen módon lehet EKÁER azonosítót igényelni?

Az EKÁER rendszer interneten keresztül közvetlenül elérhető adatelérési felület, így a „feladások” folyamatosan kivitelezhetőek, EKÁER azonosítót bármikor lehet igényelni. Továbbá tekintettel arra, hogy az EKÁER szám 15 napig érvényes, a bejelentés a szállítást megelőző napokban is megtehető, de ügyelni kell arra, hogy a szállítás alatt az EKÁER szám ne veszítse érvényét.
Az EKÁER rendszer a hét minden napján 24 órában üzemel, így hétvégén és munkaidőn kívül is megtörténik az EKÁER azonosítószám kiadása, amennyiben a bejelentés megfelel az előírt feltételeknek.

8. Annyi EKÁER szám kell egy kocsira, ahány kockázatos élelmiszeres fuvar van rajta? (Szolgáltatókkal dolgozunk, akik nem csak az Y cég áruját viszik, hanem sok másét is, lehet akár 15-20 megbízó áruja is a kocsin.)

Az EKÁER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során.
A fentiekkel összefüggésben fontos, hogy EKÁER számot nem kizárólag a kockázatos termékek fuvarozása esetén kell igényelni, hanem valamennyi, a Rendelet 3. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott esetben is.

9. A számlázásnak illeszkednie kell-e az EKÁER bejelentéshez? Pl. elfogadja-e a Hatóság a napi gyűjtőszámlát, ha azon több kamionnyi, azaz több EKÁER számmal rendelkező szállítmány is számlázásra kerül; kell-e/javasolt-e szerepeltetni az EKÁER számot a számlán?

Tekintettel arra, hogy a bejelentés időpontjában nem minden esetben áll rendelkezésre az ügyletről kibocsátott számla, illetve egyes esetekben pl. gyűjtőszámla esetén a fuvarozott termék és számla szerinti értékesítés nem feleltethető meg, a számlán kívül más okirat is (szerződés, fuvarlevél stb.) alapján is megállapítható az ellenérték. A számlán az EKÁER szám szerepeltetése nem kötelező (és nem is javasolt).

10. Rendelkeznie kell-e a kamion vezetőjének valamilyen írásos igazolással az EKÁER számról, vagy elég, ha szóban közlik vele?

Az állami adó- és vámhatóság a termék fuvarozását végző személyt nyilatkozattételre kötelezheti többek között az EKÁER számról. Fentiek alapján elegendő, ha a fuvarozást végző személy az EKÁER számról nyilatkozatot tesz, így azt vele bármilyen formában (akár szóban is) közölni lehet. Az természetesen az esetleges ellenőrzések időtartamát rövidítheti, ha az EKÁER szám valamely okmányon (pl: fuvarokmányon) feltüntetésre került, így a körülmények tisztázása jelentősen gyorsítható.

11. Nem egyértelmű, hogy az EKÁER szám a járatot vagy a szállítólevelet kíséri (átrakó raktár esetén a feltöltő kamionhoz igényelt EKÁER számokat kell módosítani, vagy a terítő transzportokhoz újat kell igényelni ugyanahhoz a szállítólevélhez).

Az EKÁER szám az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer által a termék közúti fuvarozásának bejelentését követően automatikusan képzett azonosító szám, amely egy adott termék egységet azonosít.
A közúti fuvarozással tevékenységet folytatni kívánó adózó a bejelentése alapján EKÁER számot kap. A szállítmány és a szállítólevél nem kap EKÁER számot.
Az EKÁER rendszerbe egyszerre legfeljebb 2 db forgalmi rendszám adata rögzíthető, illetve a rendszám-adat a kirakodási (átvételi) helyre érkezésig illetve az EKÁER szám érvényességi idején belül módosítható.
Ebben az esetben tehát nem szükséges új EKÁER szám, a rendszám-adatok a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig, illetve az EKÁER szám érvényességi idején belül módosíthatóak, a módosításra okot adó körülmény megjelölésével.

12. Mi történik abban az esetben, ha a NAV nem adja ki időben az EKÁER számot?

Az EKÁER szám kiadása – a kiadhatóságra vonatkozó jogszabályban foglalt feltételek egyidejű teljesítése mellett – az EKÁER felületén történik néhány másodperces határidővel. A feltételek teljesítése esetén a rendszer kiadja az EKÁER számot, egyéb esetben a kiadhatóság akadályát jelentő tényről tájékoztatja a bejelentőt.
Az üzemzavar ideje alatt nem kiadható EKÁER számok esetében szankció sem áll fenn, megjegyzendő hogy, a bejelentéseket az akadály megszűnését követő munkanapon kell teljesíteni.

13. Raklapon szállított áruk esetében hogyan kell az áru bruttó tömegét meghatározni?

A raklap tömegét ebben az esetben az egyes tételekhez tartozó bruttó tömeghez hozzá kell számítani. Olyan raklapok esetében, amelyen többféle áru szállítása történik, ott a raklap tömege a bejelentésre kötelezett döntésétől függően arányosan elosztható az egyes termékegységek között, vagy hozzászámítható a raklapon található valamely kiválasztott termékegységhez.

14. Az adatbejelentés során a termék beszerzési, vagy eladási árát kell feltüntetni? Hogyan kell ezt meghatározni? Mi az alapbizonylat?

A közúti termékek fuvarozásának indoka alapján (termékértékesítés, illetve termékbeszerzés) értékesítési, illetve beszerzési árat kell bejelenteni. Azokban az esetekben, amikor a feladónak kell EKÁER számot igényelni, akkor az értékesítési árat, amikor a címzettnek, akkor a beszerzési árat kell szerepeltetni. Alapbizonylat pedig a számla.

15. Hogyan fog a gyakorlatban működni a bejelentés, pl. egy gyűjtős tételnél, ahol egy üzletláncnak hozzuk be az összekészített árukat, nagyon sokféle árucikkel, akkor fel kell minden VTSZ számot és cikkszámot sorolni, vagy mellékelni kell egy olyan szállítólevelet, amin ezek szerepelnek? A lejelentést küldeményenként, szállítólevelenként vagy vámtarifa számonként kell megtenni?

Az EKÁER szám megállapítása érdekében tett bejelentéshez dokumentumot (szállítólevelet) nem kell mellékelni.

Az EKÁER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során.

Egy termékegység több vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát, valamint több terméktételt tartalmazhat.
A bejelentést tehát nem küldeményenként, szállítólevelenként, vagy vámtarifa számonként, hanem a fentiekben ismertetett termékegységenként kell megtenni.

16. Mi a helyes eljárás, ha az adózó a leggondosabb eljárás mellett sem tudja megállapítani a termékegységben lévő termékek vámtarifaszámát (így mennyiségét, árát vtsz. szerinti bontásban), mivel a termékegység fizikailag lezárt „egységcsomagokban” érkezik és bontatlanul kerül továbbszállításra [a számlának pedig nem kötelező tartalmi eleme a vtsz., és a partnerek sem mindig együttműködőek a kérdésben]?

Abban az esetben, ha az adózó a szállítandó termék azonosítására szolgáló VTSZ számot nem tudja megállapítani, akkor a http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb nyújt segítséget, a termék megnevezéséhez tartozó VTSZ szám megállapításában.
A fent említett internetes oldal elérhető az EKÁER internetes felületén az új bejelentés megtételére szolgáló felületen, ha a bejelentő a „VTSZ SEGÍTSÉG (TARIC NÓMENKLATURA)” elnevezésű részre kattint.
A termékegység feladótól címzettig történő szállítása során a fuvarozással és átrakással érintett logisztikai vállalkozások a Rendelet 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjai alapján nem bejelentésre kötelezett adózók, kivéve abban az esetben, ha saját részére történik a beszerzés vagy értékesítés illetve az ezektől eltérő egyéb célú behozatal vagy kivitel, mivel ekkor átveszi az árut, tudja, tudnia kell azt, hogy mi került megrendelésre valamit leszállításra. Amennyiben a fuvarozott termék a szállítás keretén belül átrakásra kerül egy másik fuvareszközre, abban az esetben, ha a kötelezett jogosultságot biztosít a szállítmányozó, logisztikai tevékenységet ellátó szervezet részére, akkor ezen szervezetek a szükséges adatmódosításokat (rendszám, termék súly valamint értéke) eszközölni tudják.

17. Egy vtsz. számhoz több UN szám is kapcsolódhat, a rendszer viszont egy vtsz. számhoz csak egy UN szám rögzítését engedi. A gyakorlatban az adózók úgy orvosolják a problémát, hogy a legjellemzőbb termékhez tartozó UN számot rögzítik.
Az EKÁER szám megkérése során a rögzítést követően az UN számok nem jelennek meg a mentést követően.
Probléma továbbá, hogy a vtsz. számhoz tartozó megnevezést a rendszer nem jelzi ki automatikusan.

Abban a kérdésben, hogy egy VTSZ számhoz akár több UN szám is tartozhat, de a rendszer egy VTSZ számhoz csak egy UN szám megadására ad lehetőséget, akkor melyiket kell feltüntetni, megjelölni, az az álláspont alakult ki, hogy ebben az esetben a legjellemzőbb termékhez tartozó UN szám rögzítése szükséges.
A Rendelet 7. § (1) g) ga) alpontja alapján az EKÁER számhoz tartozó termék(ek) általános (kereskedelmi) megnevezését kell feltüntetni, amit a bejelentésre szolgáló felület nem tud meghatározni, így ezen mezőbe a rendszer automatikusan nem tud szerepeltetni semmit. Az említettek alapján a bejelentésre kötelezett adózó kötelezettsége az EKÁER számhoz tartozó termék(ek) általános (kereskedelmi) megnevezésének megadása.

Vissza