Egyszerűsített bejelentés

Kérdés:
Van-e lehetőség – jelen jogi környezetben – egyszerűsített bejelentés megtételére, ha nem a bejelentésre kötelezett, hanem annak a törvényes képviselője, meghatalmazottja rendelkezik az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38–39. cikkének megfelelő engedéllyel?

Válasz:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 113. § (1) bekezdése értelmében útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott termékértékesítést, termékbeszerzést, egyéb célú termékmozgatást kizárólag érvényes EKAER számmal rendelkező adózó folytathat.

Az Art. 113. § (5) bekezdése szerint az (1) és (2) bekezdés szerinti tevékenység folytatása esetén az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott módon az EKAER szám megállapítása érdekében az állami adó- és vámhatóságnál be kell jelenteni a címzett adatait (név, adóazonosító szám), a feladó adatait (név, adóazonosító szám) és az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott egyéb adatokat.

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja az EKAER elektronikus felületét elektronikus azonosítási szolgáltatás útján éri el. Az adózó nevében eljáró személyek addig az időpontig teljesíthetnek bejelentést, amíg az adózó, vagy annak törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja az EKAER elektronikus felületén vissza nem vonja az erre vonatkozó jogosultságukat.

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 3. § (1) bekezdése értemében útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó
a) az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,
b) belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt,
c) belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítést
(a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység) – a 4. §-ban meghatározott eltéréssel – kizárólag érvényes EKAER számmal rendelkező adózó folytathat.

Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre történő, közúti fuvarozással járó Közösségen belüli termékbeszerzési vagy egyéb célú behozatal esetén az adatok bejelentésére a címzett kötelezett.

Belföldi feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre, értékesítés céljából vagy értékesítéstől eltérő egyéb célból történő közúti fuvarozás esetén az adatok bejelentésére az állami adó- és vámhatósághoz a feladó kötelezett.

Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termékértékesítés esetén az NGM rendeletben meghatározott adatokat a feladó köteles bejelenteni. Az NGM rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti esetben azt a feladót terheli a bejelentési kötelezettség, aki (amely) a terméket elfuvarozza vagy elfuvaroztatja. Ha a nem kockázatos terméket a címzett fuvarozza vagy fuvaroztatja, a bejelentési kötelezettség a címzettet terheli. Az NGM rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti esetben azt a címzettet terheli a bejelentési kötelezettség, aki (amely) a terméket elfuvarozza vagy elfuvaroztatja.

Az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám alatt az aktuális, valós adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel.

A képviselet általános részletszabályait az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 14.- 21. §-a tartalmazza.

Az NGM rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó az EKAER szám megállapítása érdekében köteles az állami adó- és vámhatósághoz – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a 11–13. §-ban foglaltak szerint bejelentést tenni.

Az NGM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint a közúti fuvarozási tevékenységet folytatni kívánó adózó, ha
a) a bejelentés évét megelőző második adóévben
aa) az általa összeállított egyedi beszámolóban vagy
ab) azon számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolóban, amibe bevonták,
kimutatott éves nettó árbevétel az 50 milliárd forintot, saját termelésű készlet értékesítéséből származó nettó árbevétel a 40 milliárd forintot elérte vagy meghaladta és
b) szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban,
az EKAER szám megállapítása érdekében nem kockázatos termékek esetében jogosult egyszerűsített adattartalommal bejelentést tenni.
(3) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában, amennyiben a belföldön letelepedett adózót nem a számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolóba vonták be, a konszolidált beszámolóba bevont belföldön letelepedett adózók egyedi beszámolójában szereplő adatait egybeszámítva lehet figyelembe venni valamennyi belföldön letelepedett adózónál.

Az EKAER szám megállapítása érdekében egyszerűsített adattartalommal történő bejelentést tehet továbbá az NGM rendelet 6. § (4) bekezdése alapján
a) az egyetemes postai szolgáltató, valamint
b) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38–39. cikkének megfelelő engedéllyel rendelkező gazdálkodó. /Kizárólag az új uniós vámjogi környezet (UVK) alapján, annak 2016. május 1-jei hatályba lépését követően kiadott AEO engedéllyel bíró gazdálkodók tehetnek egyszerűsített adattartalmú bejelentést az EKAER szám megállapítása érdekében. A korábban hatályos vámjogi környezet, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet és a Közösségi Vámkódexet létrehozó 2913/92/EGK Tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet alapján kiadott AEO tanúsítvány birtokosaira ezen könnyítő rendelkezés nem vonatkozik./

Az NGM rendelet 8. §-a szerint egyszerűsített adattartalmú bejelentés esetén az adózónak a 7. § (1) bekezdés b), d) és j) pontokban szereplő adatokat kell bejelenteni. Jelen gyakorlat szerint külön kérelmet nem kell benyújtania az adózónak az egyszerűsítés igénybe vételéhez, a fenti feltételeknek való megfelelés esetén az adózó élhet az egyszerűsített bejelentéssel.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések a közúti fuvarozással járó tevékenységet - termékértékesítést, Közösségen belüli termékbeszerzést, egyéb célú behozatalt, illetve kivitelt - folytató adózót határozzák meg, mint az EKAER bejelentések kötelezettjét, illetve jogosultját. Az NGM rendelet 6. § (4) bekezdése ugyan nem ezt a terminológiát használja és nem is hivatkozik vissza a § korábbi bekezdéseire, azonban figyelemmel a jogalkotó feltételezhető szándékára, illetve arra, hogy a szóban forgó bekezdések ugyanazon szakaszon belül szerepelnek, álláspontunk szerint a (4) bekezdés vonatkozásában is a közúti fuvarozással járó tevékenységet folytató adózó minősül a bejelentés jogosultjának, illetve kötelezettjének.

A fentieket támasztja alá a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 44. § (3) bekezdése, mely szerint: „Egy szakasz bekezdéseibe az egymással szorosan összefüggő szabályokat kell foglalni.”

A fentiekkel kapcsolatban ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy az NGM rendelet már hivatkozott 6. § (1) bekezdése a bejelentések teljesítése tekintetében az NGM rendelet 11-13. §-aira utal. Ezen jogszabályi helyek pedig már az egyes relációk függvényében a címzettet, illetve a feladót jelölik meg a bejelentésre kötelezett személyként.

A bejelentésre kötelezett (forgalom irányától függően ez lehet feladó vagy címzett) helyett (de a bejelentésre kötelezettet feltüntetve) lehetőség van a bejelentés képviselő/meghatalmazott útján történő teljesítésére az Art. 113. § (8)-(9) bekezdései, továbbá az NGM rendelet 14. §-ban foglaltak szerint. Ez az egyszerűsített adattartalommal történő bejelentés tekintetében is fennáll, mint lehetőség nem került kizárásra.

Az NGM rendelet 6. § (2)- (3) bekezdés egyértelműen az adózó (az a személy, akinek, illetve amelynek adókötelezettségét adót, költségvetési támogatást megállapító törvény, e törvény vagy önkormányzati rendelet írja elő) tekintetében határozza meg az egyszerűsítés alapjául szolgáló feltételek meglétét. Ebből adódóan fel sem merülhet a könnyítés igénybe vételének lehetősége, ha ezen feltételeknek nem az adózó (jelen esetben a bejelentésre kötelezett vagy jogosult) felel meg, hanem csak és kizárólag azok törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Összefoglalva a fentieket az NGM rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontja szerinti egyszerűsített adattartalommal történő bejelentésre abban az esetben van lehetőség, ha a szóban forgó engedéllyel maga a közúti fuvarozással járó tevékenységet folytató adózó rendelkezik.