A bejelentett adatok módosítása, változáskezelés

1. Ha a címzett sérült áru miatt nem veszi át a terméket, vagy nem olyan mennyiségben, mint ahogy azt a feladó lejelentette, szükséges-e a bejelentett adatok módosítása?

A fenti esetben arra a termékmennyiségre, amit a címzett átvesz, nem kell új EKÁER szám, ilyen esetben a súly adatot szükséges módosítani. Az át nem vett termék tekintetében az Európai Unió más tagállamában található feladási címről Magyarország területén található átvételi címre, illetve Magyarország területén található feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre történő közúti fuvarozás relációban a visszaútra új EKÁER szám igénylése szükséges, tekintettel arra, hogy ez az eset egyéb célú fuvarozásnak minősül. Belföld-belföld relációban azonban ez esetben hiányzik a nem végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítés, így ilyenkor nem áll fenn bejelentési kötelezettség.

2. Fuvarozás közben fellépő műszaki probléma (baleset, szervizelés, áru megcsúszása) miatt az árut egy másik járműre kell rakni, vagy a pótkocsit átakasztani, szükséges-e új EKÁER szám igénylés?

Nem szükséges új EKÁER szám, a rendszám adatok – fuvarozási iránytól függően - a kirakodási (átvételi) címre érkezésig, illetve az EKÁER szám érvényességi idején belül módosíthatóak, a módosításra okot adó körülmény megjelölésével.

3. Kiszállítás közben elromlik az autó, másik autóval folytatható-e ugyanazon EKÁER számmal a fuvarozás és hogyan?

Igen, tekintettel arra, hogy a rendszám – a fuvarozás irányától függően – a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig, illetve az EKÁER szám érvényességi idején belül módosítható. Fontos azonban, hogy a módosítást haladéktalanul be kell jelenteni, figyelemmel arra, hogy az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKÁER szám alatt az aktuális, valós adatoknak kell szerepelniük.
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az EKÁER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során.
A 15. § (2) bekezdés b) pontja szerint egy gépjárműnek kell tekinteni azt is, ha az (1) bekezdés szerinti termékegység fuvarozása a feladási címről a kirakodási (átvételi) címre egymást követően több gépjárművel történik (átrakodás); ebben az esetben ugyanazon EKÁER számhoz tartozóan valamennyi, a belföldi útszakaszon használt rendszámot be kell jelenteni, úgy hogy a bejelentett adatoknál mindig a fuvarozáshoz éppen használt gépjármű forgalmi rendszámának kell szerepelnie.

4. Feladótól a címzettig több gépjárművel történik adott áru szállítása és a felrakodás megkezdésekor ismertek a rendszámok. EKÁER szám igénylésekor le lehet-e jelenteni több rendszámot? (Pótkocsi, vontató kocsik használata.)

Az EKÁER rendszerben egyszerre maximum 2 rendszám rögzíthető, a rendszám adat a kirakodási (átvételi) címre történő megérkezésig, illetve az EKÁER szám érvényességi idején belül módosítható. A módosításra okot adó körülménnyel egy időben – jelen esetben a fuvareszköz váltásakor – kell megadni a módosított rendszámadatot.

5. Ki és hogyan tudja majd korrigálni az előzetesen bejelentett szállítmánya adatait akkor, ha jóval a bejelentés után kiderül, hogy az áru mégsem fér fel egy szállító járműre?

A közúti árufuvarozás mindhárom relációjában lehetősége van a bejelentésre kötelezettnek az EKÁER számhoz tartozó termékmegnevezéshez tartozó bruttó súly módosítására:
- EU más tagállamából Magyarország területén található átviteli címre történő fuvarozás esetén a termék kirakodási (átvételi) helyre történő megérkezésének bejelentéséig, a módosítás indokának megadásával.
- Magyarország területén található feladási címről az EU más tagállamába történő átvételi címre történő fuvarozás esetén, a módosítás indokának megadásával az EKÁER szám érvényességi idején belül.
- Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti árufuvarozás esetén a módosítás indokának megadásával legkésőbb a termék kirakodási (átvételi) helyre történő megérkezésének bejelentéséig.
A módosítást az arra okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni. Az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKÁER szám alatt az aktuális valós adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel.
A bejelentéseket az adózó vagy az a személy teljesítheti, akinek részére az adózó vagy törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja az EKÁER felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt. A felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által tett bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül.

6. Mi történik, ha bármely okból vontatót cserél a fuvarozó? (Pl. műszaki hiba esetén, és az áru a pótkocsin van.)

Az EKÁER rendszerbe egyszerre maximum 2 rendszám adat rögzíthető, illetve a rendszám adat a kirakodási (átvételi) helyre érkezésig, illetve az EKÁER szám érvényességi idején belül módosítható.

7. Elképzelhető, hogy nem rakodhatják meg teljesen áruval az autót, csak mert kevesebb (esetleg több) árut jelentettek le?

A bejelentésre kötelezett a módosítás indokának megadásával az EKÁER elektronikus felületén az áru bruttó tömegét, adó nélküli ellenértékét (adó nélküli beszerzési árát, adó nélküli előállítási értékét), és a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámára vonatkozó adatot a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig módosíthatja. A módosítást az arra okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni. Az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKÁER szám alatt az aktuális valós adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel.
Az áru bruttó tömege és az adó nélküli ellenértéke tekintetében valós adatnak minősül az is, ha az a tényleges adattól legfeljebb 10 százalékban tér el.  

8. Magyarországról induló az Európai Unióba tartó szállítás esetében a feladó EKÁER számot igényel legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig. Egyes termékek esetében (pl. ömlesztett áru) a felrakodást követően lesz csak ismert a termék pontos bruttó súlya, előtte semmiképpen sem. Ilyen esetben hogyan kell teljesíteni a bejelentési kötelezettséget? Ömlesztett áruk esetében lehet valamilyen mértékű eltérés a bruttó súlyban a bejelentett értékhez képest?

Az áru értékét csak kockázatos termékek esetében kell bejelenteni.
A fenti esetben annak eldöntéséhez, hogy a termék értéke a mentességi értékhatárt meghaladja-e vagy sem - azaz a bejelentési kötelezettség fennáll-e vagy sem - közelítő értéket kell alapul venni.
A bruttó tömeg az EKÁER szám érvényességi idején belül módosítható. Megjegyzendő, hogy az áru bruttó tömege és az adó nélküli ellenértéke tekintetében valós adatnak minősül az is, ha az a tényleges adattól legfeljebb 10 százalékban tér el.  

9. A lejelentett, de bármilyen ok miatt meghiúsult szállítások esetén szükséges-e az EKÁER bejelentést módosítani?

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről szóló rendelet alapján a megrendelés meghiúsulása esetén az EKÁER számot – a 15 napos érvényességi ideje alatt – érvénytelenítheti az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, valamint az általa erre - a rendelet szerint - kijelölt személy.
2015. április 1-től bármely indok alapján – tehát nem csak a megrendelés meghiúsulása esetén – érvényteleníteni lehet az EKÁER számot az alábbiak szerint.
„Az EKÁER számot – a 15 napos érvényességi ideje alatt az érvénytelenítés indokának megadásával – érvénytelenítheti az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, valamint az általa erre a 14. § (2) bekezdése szerint kijelölt személy.”

10. Ha például két 3,5 tonnás furgonnal vesszük fel az árut Kecskeméten, de egy magyarországi gyűjtőközpontban azt egy 7,5 tonnás teherautóval visszük tovább Németországba, akkor ezt be kell jelenteni?

A 3,5 tonnás vagy azt meghaladó tengelyterhelésű járművekkel bonyolított fuvarozás főszabály szerint bejelentés köteles.
Abban az esetben is bejelentési kötelezettség terheli az adózót, ha nem útdíjköteles gépjárművel (a kérdésben szereplő 3,5 tonnás járművel) kockázatos élelmiszert, vagy egyéb kockázatos terméket szállítanak, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek bruttó tömege az 500 kg-ot vagy azok adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja.
Megjegyzendő, hogy a rendszám – a fuvarozás irányától függően – a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig, illetve az EKÁER szám érvényességi idején belül módosítható. Fontos azonban, hogy a módosítást haladéktalanul be kell jelenteni, figyelemmel arra, hogy az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKÁER szám alatt az aktuális, valós adatoknak kell szerepelniük.

11. Hogyan lehet rendszámot módosítani? Ha pl. műszaki hibás lesz az autó és módosítani kell, akkor addig nem is mehet tovább az autó, ameddig nincs visszaigazolás a módosításról? Mennyi időt fog ez igénybe venni? Milyen adatokat fog tartalmazni a visszaigazolás?

Az EKÁER elektronikus felületen egyszerre maximum 2 forgalmi rendszám adat is rögzíthető, illetve a rendszám adat a kirakodási (átvételi) helyre érkezésig, illetve (EU-ba irányuló fuvarozás esetén) az EKÁER szám érvényességi idején belül módosítható. A rendszám módosításáról visszaigazolást nem küld a rendszer, a gazdálkodó tehát e nélkül is szabályszerűen elvégezheti a fuvarozást. Fontos, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzésekor az EKÁER szám alatt az aktuális valós adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel.

12. Várható-e a közeljövőben, hogy az EKÁER webplatform módosításra kerül, lehetőséget biztosítva a hibák utólagos kijavítására?

Az Art. koncepcionális átalakítása folyamatban van a szaktárcánál, így a módosítás vélhetően az EKAER szabályozást is érinti majd.  Az EKAER szakrendszerek módosítása, javítása, szervízelése folyamatos, a jogszabály rendelkezéseinek is megfelelő, de az ügyfelek munkáját könnyítő informatikai módosítások, fejlesztések végrehajtása – a kapacitás függvényében – priorált feladat.

 

Elektronikus Közútiáruforgalom- ellenőrző Rendszer

Vissza